..อยู่ๆก็อยากทำฮาวทูลงสีแบบง่ายๆซะงั้น อาจจะแบ่งเป็นตอนๆตามแต่ความขยันของคนทำ - -; และขั้นตอนต่างๆในนี้ก็อาจจะ ประยุกตตามแต่ความถนัดของแต่ละคนได้นะ

เริ่มเลยละกันครับ :D

อุปกรณ์ โปรแกรม โฟโต้ช็อบ 6.0

เม้าสปากกา

01.ขั้นตอนแรกสุด แน่นอนครับ สแกนภาพที่วาดใว้เข้าไปในคอมซะ รึใครถนัดวาดสดในคอมเลยอันนี้ก็แล้วแต่คน

02.ต่อมาถ้าหากเราวาดข้างนอกแล้วสแกนเข้าไปย่อมที่จะมีรอยเปื้อนของกระดาษรึรอยที่เราไม่ต้องการ สามารถกำจัดมันได้ด้วย

 

03.ปรับค่าให้พอเหมาะซะตามที่ต้องการ

04ถ้ายังคงเหลือรอยเปื้อนอยู่..ก็ใช้ยางลบลบจุดเล็กๆที่เราไม่ต้องการทิ้งซะ

05เมื่อเราได้เลเยอรเส้นที่สะอาดไร้รอยเปื้อนก็เข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมการลงสีล่ะ ปรับโหมดของเลเยอรเส้นเป็นmultiplyซะ

06.สร้างเลเยอรBackground (BG)ขึ้นมาใต้เลเยอรเส้น

07.ลงสีที่เลเยอร BGด้วย บรัช ตอนนี้ถ้าเราลงสีที่เลเยอรBGก็จะสามารถเห็นสีที่ลงได้ เพราะเลเยอรเส้นที่อยู่ข้างบนเราปรับเป็นmultiplyใว้แล้ว

08.ลงบรรยากาศโดยรวมของภาพที่BG อาจจะแบ่งเลเยอรใว้ตามความเหมาะสมเพื่อความสะดวกในการทำงาน

09 ถ้าเราลงสีโดยแบ่งแต่ละส่วนใว้ เราสามารถคลิ้กขวา เลือกSelect layer tranparency ได้ที่ช่องเลเยอร ซึ่งจะกั้นกำหนดขอบเขตที่เราลงสีไปแล้วในเลเยอรนั้นทั้งหมด ทำให้สะดวกในการที่จะลงสีไม่ให้เกินขอบที่เราลงสีใว้แล้ว

10.ขั้นต่อไปเพื่อความเป็นระเบียบควรสร้างSetของเลเยอรคาแรกเตอรขึ้นมาต่างหากแยกจาก set BG และสร้างเลเยอร skin ใว้ในนั้นเพื่อเตรียมลงสีผิว

11.ลงสีผิวตามขอบเขตที่ต้องการด้วยบรัช

12.ลงสีผิวให้หมด

13.เปิดเลเยอรใหม่ขึ้นมา ทำแบบเดียวกันกับผม เสื้อ และกระโปรง(ผ้าถุง?)ทีละเลเยอร

เท่านี้เราก็จะได้ภาพที่เตรียมการสำหรับลงสีโดยละเอียดในขั้นตอนต่อไปแล้ว....

 

โปรดติดตามตอนต่อไป\-_-/

ติดขัดรึไม่เข้าใจตรงใหนแนะนำได้นะครับจะได้ปรับปรุง^ ^

 

*แก้คำผิด \- -/

Comment

Comment:

Tweet

comment2, çíàêîìñòâà â ãîðîäå àðòåìå ïðèìîðñêèé êðàé, çíàêîìñòâà ãîðîäà íèæíåãî òàãèëà, çíàêîìñòâà àìóð ñïá, èíòèì çíàêîñòâî, àñòàíà çíàêîìñòâî äëÿ à,

#375 By Vhgyppia (93.174.93.154) on 2010-07-08 11:31

comment1, çíàêîìñòâà â íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè ãþáåðäñê, çíàêîìñòâà èòàëèÿ, çíàêîìñòâà â ëóãàíñêå óêðàèíà, èíòèì çíàêîìñòâî îáùåíèå, ñåêñ çíàêîìñòâà êîíàêîâî ñåêñ çíàêîìñòâà,

#374 By Ivwrigjh (93.174.93.154) on 2010-07-08 11:31

comment6, çíàêîìñòâà ñ ïàðíÿìè èç ÷èñòîïîëÿ, ãîðîä êèðîâ ýëèòíûé èíòèì, çíàêîìñòâà äëà ñåêñà, çíàêîìñòâà òðàíññåêñóàëîâ â êðàñíîÿðñêå, çíàêîìñòâà. ðó,

#373 By Spitmkza (93.174.93.154) on 2010-07-08 11:14

comment1, çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöàìè àíãëè÷àíàìè, ìåæäóíàðîäíûå çíàêîìñòâà ñ àìåðèêàíöàìè, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà øèëêà, çíàêîìñòâà â âåðáîâñêîì, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíû ìîñêâà 55 60ëåò,

#372 By Etrsayyc (93.174.93.154) on 2010-07-08 11:13

comment6, çíàêîìñòâà â þæíûé äàãåñòàí, êëóá èíòèì âñòðå÷, çíàêîìñòâà òàìáîâ ñëàâà 26, äåâóøêè ñåêñçíàêîìñòâà, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ èíîñòðàíêîé,

#371 By Fizlhohk (93.174.93.154) on 2010-07-08 10:57

comment6, çíàêîìñòâà â æåðäåâêà, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé åêàòå&