..อยู่ๆก็อยากทำฮาวทูลงสีแบบง่ายๆซะงั้น อาจจะแบ่งเป็นตอนๆตามแต่ความขยันของคนทำ - -; และขั้นตอนต่างๆในนี้ก็อาจจะ ประยุกตตามแต่ความถนัดของแต่ละคนได้นะ

เริ่มเลยละกันครับ :D

อุปกรณ์ โปรแกรม โฟโต้ช็อบ 6.0

เม้าสปากกา

01.ขั้นตอนแรกสุด แน่นอนครับ สแกนภาพที่วาดใว้เข้าไปในคอมซะ รึใครถนัดวาดสดในคอมเลยอันนี้ก็แล้วแต่คน

02.ต่อมาถ้าหากเราวาดข้างนอกแล้วสแกนเข้าไปย่อมที่จะมีรอยเปื้อนของกระดาษรึรอยที่เราไม่ต้องการ สามารถกำจัดมันได้ด้วย

 

03.ปรับค่าให้พอเหมาะซะตามที่ต้องการ

04ถ้ายังคงเหลือรอยเปื้อนอยู่..ก็ใช้ยางลบลบจุดเล็กๆที่เราไม่ต้องการทิ้งซะ

05เมื่อเราได้เลเยอรเส้นที่สะอาดไร้รอยเปื้อนก็เข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมการลงสีล่ะ ปรับโหมดของเลเยอรเส้นเป็นmultiplyซะ

06.สร้างเลเยอรBackground (BG)ขึ้นมาใต้เลเยอรเส้น

07.ลงสีที่เลเยอร BGด้วย บรัช ตอนนี้ถ้าเราลงสีที่เลเยอรBGก็จะสามารถเห็นสีที่ลงได้ เพราะเลเยอรเส้นที่อยู่ข้างบนเราปรับเป็นmultiplyใว้แล้ว

08.ลงบรรยากาศโดยรวมของภาพที่BG อาจจะแบ่งเลเยอรใว้ตามความเหมาะสมเพื่อความสะดวกในการทำงาน

09 ถ้าเราลงสีโดยแบ่งแต่ละส่วนใว้ เราสามารถคลิ้กขวา เลือกSelect layer tranparency ได้ที่ช่องเลเยอร ซึ่งจะกั้นกำหนดขอบเขตที่เราลงสีไปแล้วในเลเยอรนั้นทั้งหมด ทำให้สะดวกในการที่จะลงสีไม่ให้เกินขอบที่เราลงสีใว้แล้ว

10.ขั้นต่อไปเพื่อความเป็นระเบียบควรสร้างSetของเลเยอรคาแรกเตอรขึ้นมาต่างหากแยกจาก set BG และสร้างเลเยอร skin ใว้ในนั้นเพื่อเตรียมลงสีผิว

11.ลงสีผิวตามขอบเขตที่ต้องการด้วยบรัช

12.ลงสีผิวให้หมด

13.เปิดเลเยอรใหม่ขึ้นมา ทำแบบเดียวกันกับผม เสื้อ และกระโปรง(ผ้าถุง?)ทีละเลเยอร

เท่านี้เราก็จะได้ภาพที่เตรียมการสำหรับลงสีโดยละเอียดในขั้นตอนต่อไปแล้ว....

 

โปรดติดตามตอนต่อไป\-_-/

ติดขัดรึไม่เข้าใจตรงใหนแนะนำได้นะครับจะได้ปรับปรุง^ ^

 

*แก้คำผิด \- -/

Comment

Comment:

Tweet

#484 By (89.230.79.40|148.251.91.38, 89.230.79.40) on 2015-04-10 18:56

#483 By (154.70.220.9|148.251.91.38, 154.70.220.9) on 2015-01-31 09:35

#482 By (173.167.64.57|178.63.0.194, 173.167.64.57) on 2014-08-10 09:24

#481 By (77.66.58.97|178.63.0.194, 79.140.206.86, 127.0.0.1, 77.66.58.97) on 2014-06-17 23:56

#480 By (105.233.9.72|unknown, 105.233.9.72) on 2014-05-18 09:27

I really like and appreciate your blog post.Thanks Again. fedkedffcgagdbkk

#479 By (117.27.152.203|117.27.152.203) on 2014-05-08 23:27

Z2fkoR <a href="http://vkjhwxqjdawl.com/">vkjhwxqjdawl</a>, sagmibebepel, [link=http://xnbduqllngng.com/]xnbduqllngng[/link], http://gpnpowzdgywt.com/

#478 By KjMymzyXktWiTCS (103.7.57.18|93.183.240.245) on 2013-03-26 22:06

jGCWgS <a href="http://zzdjvkywbrja.com/">zzdjvkywbrja</a>, brdcvbdsgpkc, [link=http://jkgwanksonoo.com/]jkgwanksonoo[/link], http://hdzimtkuyikw.com/

#477 By dVrRsJPnxexwuD (103.7.57.18|85.232.128.70) on 2013-03-24 09:24

สวยมว๊ากกกก*0*วาดมิได้ง่าอยากวาดได้บ้างอ่ะT^TงืดๆๆๆๆT_T

#476 By >[KAMTAIN]" on 2012-05-29 10:13

0.0 สุดยอดเลย เก่งจังครับ

#475 By Slibter•Tan on 2011-02-05 23:21

ลายเส้นแบบนี้ใช่ที่อยู่ในหนังสือสอนPsด้วยรึเปล่าคะ
ที่บ้านมีเล่มนึง รูปนี้เลยล่ะค่ะ ชอบมาก><!!

#474 By Lzmey Die on 2010-09-20 21:08

Vsm1ZP <a href="http://yggdztqkpuqk.com/">yggdztqkpuqk</a>, [url=http://oiydusntcuoc.com/]oiydusntcuoc[/url], [link=http://mqxphjqcvkxk.com/]mqxphjqcvkxk[/link], http://ucsebqaysicc.com/

#468 By lvqaampjak (173.212.206.186) on 2010-07-11 13:53

comment5, çíàêîìñòâà òàøêåíòà, çíàêîìñòâî çàìóæíåé äàìîé, íàéòè ñàéòû äëÿ ñåêñ çíàêîìñòâà, òàãèëüñêèå çíàêîìñòâà,

#467 By Vfjsttdc (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:08

comment4, ñâèíãåð çíàêîìñòâà ëþáèòåëüñêèå ãðàôèè, çíàêîìñòâà óôà êðèñòèíà 48 ëåâ, çíàêîìñòâà ñåâåðîäâèíñêà, çíàêîìñòâî ðóñëàí àçåðáàéäæàíåö íîâîñèáèðñê,

#466 By Wbbxdkft (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:46

comment6, çíàêîìñòâî êàìûøèí, âóðíàðû çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè êîêøåòàó,

#465 By Zlzomxde (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:35

comment5, çíàêîìñòâî ñ èíîñòðàííûìè ïàðíÿìè, çíàêîìñòâà ôèíëÿíäèÿ, èíòèì óñëóãè ìîñêâû þã, çíàêîìñòâà ñòðåëêè ïàðåíü 18,

#464 By Xfuqlwrl (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:23

comment3, çíàêîìñòâà ãîðíûé, çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöàìè èòàëèÿ, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà òûðíûàóç, ñåêñ çíàêîìñòâà â ãîðîäå àëåêñàíäðîâ,

#463 By Intdcslw (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:11

comment1, ïðèìîðñêî-àõòàðñê çíàêîìñòâà, èíòèìíûå çíàêîìñòâà ãîìåëå, çíàêîìñòâà ñåêñà áðîâàðû, çíàêîìñòâà èçîáèëüíîãî,

#462 By Wlalexbk (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:49

comment1, çíàêîìñòâà â êóðñêå, çíàêîìñòâà ñìîëåñê, îäíîêëàññíèêè êðàñíîäîí çíàêîìñòâî, ñåêñ çíàêîìñòâà âîðîíåæñêàÿ îáë,

#461 By Mseertwt (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:37

comment6, ÷àñòíûå îáíàæåííûå äåâóøåê äëÿ çíàêîìñòâà, ñåêñ çíàêîìñòâà â ãîðîäå àðòåìå, çíàêîìñòâà ïî áåëãîðîäñêîé îáëàñòè, ñåðüåçíûå çíàêîìñòâà ñ èòàëüÿíöåì,

#460 By Pqdyawbx (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:26

comment1, ñåêñ çíàêîìñòâà ìåãèîíå, çíàêîìñòâî ãðèíåâà ñ ñåìüåé ìèðîíîâûõ, çíàêîìñòâà äëÿ íåñòàíäàðòíîãî ñåêñà,

#459 By Sigllkjm (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:15

comment1, õàðüêîâñêèé êóðüåð çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ïî êàçàõñòàíó ïåòðîïàâëîâñêàÿ îáëàñòü, çíàêîìñòâà ñ ýðîòè÷åñêèì ñîäåðæàíèåì, çíàêîìñòâ â èðêóòñêå,

#458 By Wgdffdvk (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:03

comment6, ñàéò çíàêîìñòâà ðóññêàÿ ëþáîâü, îáúÿâëåíèé çíàêîìñòâà çàïîðîæüå, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ëàãàíü, ëóãàíñêà çíàêîìñòâà íîâîñòü,

#457 By Sffgtkyi (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:52

comment2, çíàêîìñòâî èíòèì òîëüÿòòè, ñòóäåíòêà çà äåíüãè ìîñêâà çíàêîìñòâà, ÷àñòíûå ýðîòè÷åñêèå çíàêîìñòâà íèæíåãî òàãèëà, ñåêñ çíàêîìñòâà íèæíèé òàãèë,

#456 By Amtgihxn (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:40

comment3, èíòèì çíàêîìñòâî ã à÷èíñê, ñàéò èíòèì çíàêîìñòâ áåëàðóñü, ñåêñ çíàêîìñòâî ãîðîäà áàëàêîâî,

#455 By Dcvubsdk (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:29

comment2, çíàêîìñòâà â ñèìôèðîïîëå, ñåêñ çíàêîìñòâà â ëåñîñèáèðñêå, çíàêîìñòâà â ëèòâå â ãîðîäå âèñàãèíàñ,

#454 By Dvwuevks (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:18

comment3, èíòèì çíàêîìñòâà â íîâîñèáèðñêè, ëóãàíñêèå äåâóøêè çíàêîìñòâà íîâîñòü, çíàêîìñòâà êëåî,

#453 By Ewdydpfq (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:06

comment3, çíàêîìñòâî â ðåñïóáëèêå ìàðèé ýë, çíàêîìñòâà íà ïîíðàâèòüñÿ, çíàêîìñòâà âîëîãäà âîëîãîäñêàÿ îáëàñòü, ìîñêâàåðåâàí çíàêîìñòâà,

#452 By Grozqiif (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:43

comment2, çíàêîìñòâà îáíèíñê íàðî ôîìèíñê, çíàêîìñòâà ïåòåðáóðã ìåòðî, ñåêñ çíàêîìñòâà ïûøìå, çíàêîìñòâà ñ î÷åíü îäèíîêèìè è íåçäîðîâûìè äåâ÷åíêàìè,

#451 By Hqjsycha (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:32

comment3, ìèíñê èíòèì çà äåíüãè, îáúÿâëåíèÿ çíàêîìñòâà â ïåòåðáóðãå, çíàêîìñòâà ëóãàíñêàÿ îáëâñòü, íàéòè çíàêîìñòâà èç òàãàíðîãà,

#449 By Wfojhxwy (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:59

comment6, ñåêñ çíàêîìñòâà êðàñíîäàðà, ñåêñ çíàêîìñòâà áåëåâ, ãîðîä ÷åðêåññê çíàêîìñòâà,

#448 By Lnplktds (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:24

comment4, çíàêîìñòâà â ñàìàðå è òîëüÿòòè, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè êèðæà÷, çíàêîìñòâà â ðîñòîâåíà -äîíó,

#447 By Ggasgzzw (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:12

comment5, ðàìáëåð çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöàìè, ñåêñ èíòèì çíàêîìñòâà äåâóøêè, ñàèò çíàêîìñòâà êàçàõñòàí, ñûêòûâêàð çíàêîìñòâà èíòèì äåâóøêè,

#446 By Fnvdbwss (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:50

comment1, èíòèì çíàêîìñòâà áåç çàïðåòà, çíàêîìñòâà êàíàäà òîðîíòî, çíàêîìñòâà òðàíññåêñóàëîâ â íîâîñèáèðñêå,

#445 By Dgzhlbsc (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:27

comment4, ñîñòîÿòåëüíûå æåíøèíû çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà èòàëèè, çíàêîìñòâà â ìè÷óðèíñêå,

#444 By Uskijhqg (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:16

comment4, çíàêîìñòâà â õîëìñêå, çíàêîìñòâà ñåêñ ïèòåð îáúÿâëåíèÿ, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ëîäåéíîå ïîëå, ñàéò çíàêîìñòâà â äîìå,

#443 By Iwyhinuc (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:04

k03M0A <a href="http://ujhgvzkinyai.com/">ujhgvzkinyai</a>, [url=http://zdfzrrrgfaft.com/]zdfzrrrgfaft[/url], [link=http://mquhdvmijkxq.com/]mquhdvmijkxq[/link], http://folzksoisljf.com/

#442 By nmxoyn (173.212.206.186) on 2010-07-09 14:02

comment6, çíàêîìñòâà êàìåíñêà, ñåõ çíàêîìñòâî êàçàíü, èíòèìíûå çíàêîìñòâà òâåðü, çíàêîìñòâî ñ ìóæ÷íèîé,

#441 By Kkqlvlrl (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:42

comment4, çíàêîìñòâà â éîøêàðîëå äëÿ à, çíàêîìñòâà èç óçáåêèñòàíà, öåëü çíàêîìñòâà ñ äåâóøêîé, êðàñíîäàðñêèé êðàé êðûìñêèé ðàéîí çíàêîìñòâà,

#440 By Mwgqritv (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:31

comment6, çíàêîìñòâà â ãîðîäå óñèíñêå, çíàêîìñòâà â çàïîðîæüå, ñåêñ çíàêîìñòâà ñ ñóïðóæåñêèìè ïàðàìè,

#439 By Zvbbjwik (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:08

comment4, çíàêîìñòâî áèñåêñóàëîâ â óêðàèíå, çíàêîìñòâà ÿõðîìà, àðò¸ìîâñêèé ñàéò çíàêîìñòâ äëÿ èíòèìà, ýëåêòðîñòàëü èíòèì,

#438 By Bkuhglbg (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:46

comment2, çðåëûå æåíùèíû çíàêîìñòâà ïðîñòèòóòêè, ðîñòîâ èíòèì çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà îîíëàéí, ñàéò îäíîêëàññíèê çíàêîìñòâà,

#437 By Eenhxxpu (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:23

comment6, çíàêîìñòâà â ëåñîñèáèðñêå äëÿ ñåêñà, çíàêîìñòâà êóðãàíñêàÿ îáë, çíàêîìñòâî ñ èíîòðàíêàìè,

#436 By Exjlvdln (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:01

comment5, çíàêîìñòâî â êðàñíîêàìñêå ïåðìñêèé êðàé, çíàêîìñòâà äåâóøêè ã ñàðàòîâ, çíàêîìñòâà äëÿ ôèñòèíãà â ìèíñêå,

#435 By Dkszqxao (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:38

comment5, òàòàðû çíàêîìñòâî ñàíêò ïåòåðáóðã, çíàêîìñòâà ñåâåðîìîðñ, ìåæäóíàðîäíîå çíàêîìñòâî ìóñóëüìàí,

#434 By Btqpwbri (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:15

comment1, ñâèíã çíàêîìñòâà â îðåíáóðãå, ñòóäåíòêà õî÷åò ïîçíàêîìèòüñÿ, êìâ çíàêîìñòâà ñ òðàíñóàëàìè,

#432 By Nsytrxjj (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:30

comment6, çíàêîìñòâî äëÿ ñåêñà â òóëå, ìåæäóíàðîäíûå çíàêîìñòâà äëÿ ñîçäàíèÿ ñåìüè, çíàêîìñòâà c âèäèî, gay ru çíàêîìñòâà,

#431 By Whcniwgb (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:08

comment1, çíàêîìñòâà ýìèëèÿ ÷åáîäàåâà, çíàêîìñòâà âåäåíî, çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíàìè çà 30, çíàêîìñòâî ïî ïóíêòàì,

#428 By Malqgmrk (93.174.93.154) on 2010-07-09 07:05

comment5, çíàêîìñòâà ã. ìîçäîê, ñàéòû çíàêîìñòâà ñàðàòîâ, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìóæ÷èíîé 30-35 ëåò,

#427 By Jrkkrlbf (93.174.93.154) on 2010-07-09 06:42

comment4, çíàêîìñòâà â êóçáàññå íà, èíòèì çíàêîìñòâà îïî÷êà, çíàêîìñòâà ãîðîäà íèæíåêàìñêà, çíàêîìñòâà â ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, çíàêîìñòâî òîëüêî äëÿ ñåêñà,

#426 By Srfdjrfh (93.174.93.154) on 2010-07-09 02:34